Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.   Dit zijn de algemene voorwaarden van InvestInTrends. Wij geven waardevolle informatie over beleggingstrends aan onze bezoekers op onze media.

2.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door InvestInTrends aangeboden diensten en informatie.

3.   Alle media als websites, e-mailings, e-books, social media, apps, YouTube kanalen van InvestInTrends vallen onder deze algemene voorwaarden.

4.   InvestInTrends verstrekt uitsluitend algemene informatie en algemene signalen ter inspiratie. InvestInTrends geeft geen persoonlijk advies op welke manier dan ook. InvestInTrends koopt of verkoopt geen financiële producten op de beurs, niet voor eigen rekening en niet voor of namens derden.

5.   Omdat InvestInTrends een aanbieder is van algemene beleggings informatie, en geen beleggingsinstelling en geen persoonlijk financieel adviseur is, staat zij niet onder toezicht van de AFM en/of de Nederlandse Bank. Zij vinden dit ook niet nodig.

6.   Deze voorwaarden zijn opgemaakt en gelden conform het Nederlands recht.

Artikel 2 Dienstverlening

1.   Consumenten kunnen tegen een kleine vergoeding informatie kopen over specifieke GroeiTrends.

2.   Met deze informatie kunnen consumenten voor eigen risico en rekening zelf beslissen wat zij doen.

3.   Consumenten beleggen zelf bij hun eigen bank of broker. In onze overtuiging is dat het meest veilig en klantvriendelijk.

4.   Consumenten beleggen helemaal buiten InvestInTrends om. Zij beleggen immers via hun eigen bank of broker. InvestInTrends heeft er geen zicht op wat consumenten via hun eigen bank of broker zelf doen. Vanuit privacy overwegingen wil InvestInTrends dat ook helemaal niet. Haar enige rol is consumenten goede informatie te geven. Wat consumenten met deze informatie doen is helemaal aan henzelf.

5.   De vrijheid en privacy van consumenten is heilig voor InvestInTrends. Daarmee onderscheiden zij zich uniek van alle anderen! (Geen verplichte minimale inleg, geen jaarlijks verplichte advieskosten, helemaal niets!)

 

Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten

1.   Alle informatie en teksten op InvestInTrends zijn eigendom van InvestInTrends. Dit is ook van toepassing op informatie en teksten welke door derden al dan niet onder eigen naam zijn aangeleverd.

2.   Het is niet toegestaan de gratis of tegen betaling verstrekte informatie en/of teksten van InvestInTrends op welke manier dan ook te verspreiden. Alle op InvestInTrends verstrekte informatie is uitsluitend voor individueel gebruik. Deze informatie gratis of tegen betaling op welke manier dan ook doorzetten naar derden is verboden.

3.   InvestInTrends heeft het recht op schadevergoeding en een bijdrage in de kosten voor juridische bijstand bij iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Een overtreder moet daarbij in acht nemen, dat de schade van InvestInTrends enorm veel groter kan zijn dan het eventuele financiële gewin van de overtreder en, dat ook als de overtreder geen financieel gewin heeft de schade voor InvestInTrends nog steeds groot kan zijn.

Artikel 4 Geen advies wel informatie

1.   Door de Nederlandse wet en regelgeving is er een heel groot verschil tussen het geven van beleggingsadvies en het verstrekken van informatie over beleggen.

2.   InvestInTrends is een aanbieder van algemene informatie over beleggingstrends ter inspiratie. Een persoonlijk financieel adviseur kent de persoonlijke situatie van een consument, kent haar risicoprofiel en haar doelen en wensen. InvestInTrends kent al deze persoonlijke kenmerken van haar websitebezoekers en individuele klanten niet. Dat willen en kunnen we ook niet. InvestInTrends moet en kan dus niet gezien worden als een persoonlijk adviseur en geeft geen beleggingsadviezen. Zij levert slechts algemene signalen, tips en beleggingsinformatie ter inspiratie, en geeft geen persoonlijk beleggingsadvies. Ga voor dit laatste naar uw eigen financieel adviseur.

3.   InvestInTrends geeft via haar media al dan niet tegen betaling uitsluitend informatie over beleggen. De informatie is ter inspiratie. Hieraan kan niemand welke rechten dan ook ontlenen. Ook als er betaald is voor de informatie van InvestInTrends over beleggen mag dit niet als persoonlijk advies gezien worden en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

4.   InvestInTrends geeft geen persoonlijk individueel advies over het kopen of verkopen van aandelen of fondsen. InvestInTrends geeft alleen algemene (niet persoonlijke) informatie en tips over beleggen ter inspiratie. Het is aan elke persoon zelf wat deze met deze algemene informatie doet. InvestInTrends adviseert elke consument zich hierover te laten raadplegen door haar eigen financieel adviseur. InvestInTrends zelf geeft geen enkel advies over de koop of verkoop van financiële producten op de beurs.

5.   InvestInTrends heeft een eigen algemene beleggingsmethode ontwikkeld. Het staat elke website bezoeker en consument vrij de informatie hieruit op eigen risico en verantwoordelijkheid te gebruiken. InvestInTrends is niet aansprakelijk voor het resultaat van het gebruik van de informatie. Ook niet als hiervoor betaald is. InvestInTrends geeft alleen informatie ter inspiratie aan haar leden door over signalen en tips die door haar methode gegenereerd worden. Tevens wordt aangegeven via welke broker het signaal eventueel opgevolgd kan worden. Het is aan elke consument zelf wat deze met de informatie doet. InvestInTrends adviseert elke consument zich hierover te laten adviseren door haar eigen financieel adviseur. InvestInTrends geeft geen enkel advies over de koop of verkoop van financiële producten op de beurs.

6. Het verstrekken van welke informatie dan ook door InvestInTrends is nooit toegespitst op de persoonlijke omstandigheden van een bezoeker of klant. Informatie is algemeen en hoeft helemaal niet te passen bij de persoonlijk financiële situatie of het beleggingsgedrag van een individuele volger of consument.

7.   De beleggersinformatie op onze media zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. Alle geboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. Evenmin vormt deze informatie een aanbeveling voor de passendheid van een investering of strategie voor een individuele belegger. Raadpleeg uw eigen beleggingsadviseur.

8.   Alle teksten en andere informatie op de media van InvestInTrends zijn uitsluitend bedoeld om de consumenten te informeren ter inspiratie. InvestInTrends geeft geen garantie dat consumenten bepaalde resultaten zullen behalen.

9. Informeert u zich ook via andere bronnen, zoals uw eigen beleggingsadviseur. InvestInTrends kan en mag nooit als vervanging van een beleggingsadviseur gezien worden. Het is niet de bedoeling deze informatie klakkeloos te volgen. InvestInTrends is ook niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in haar informatie. Controleer onze informatie ook altijd via andere bronnen. Raadpleeg altijd meerdere bronnen en maak uw eigen afweging. Raadpleeg altijd uw eigen beleggingsadviseur.

10.   Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat geldt ook voor de methode en informatie die InvestInTrends geeft. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen.

11. Indien een consument besluit om de informatie van InvestInTrends te gebruiken dan doet deze dat volledig voor eigen risico en rekening.

12. Raadpleeg altijd uw eigen beleggingsadviseur en neem samen beslissingen. Gebruik al onze informatie uitsluitend ter inspiratie.

Artikel 5 Persoonsgegevens en privacy

Onze privacy belofte:

  1. Uit respect voor de privacy van u als klant, zullen we u slechts een minimale hoeveelheid persoonsgegeven vragen.
  2. We vragen u naar uw e-mailadres, om de door u aangevraagde codes te kunnen leveren.
  3. We vragen u naar uw voornaam, omdat we het prettig vinden om u in onze communicatie persoonlijk aan te spreken. Dat vinden we beleefd en een omgangsvorm, die bij onze waarden past.
  4. Meer persoonsgegevens vragen wij u niet. Wij respecteren uw privacy. InvestInTrends zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Conform de wet.
  5. InvestInTrends zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derden of voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.
  6. Persoonsgegevens worden uitsluitend door InvestInTrends gebruikt en aan derden ter beschikking gesteld, indien dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk vereist is. Denk bij derden o.a. aan een accountant voor verwerking van de boekhouding.
  7. Persoonsgegevens worden door InvestInTrends opgeslagen in een databestand voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening. Conform de wet.

Dat is alles! Wij streven een minimale verzameling van persoonsgegevens na. Veel minder dan dit, kan het in onze ogen niet.

Wij hopen dat u dit weet te waarderen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1.   Een bezoeker van InvestInTrends dient zich te realiseren dat met beleggen zowel een positief als een negatief resultaat mogelijk is.

2.   InvestInTrends is op geen enkele manier aansprakelijk voor het beleggingsresultaat van een klant of van wie dan ook. Ook niet als voor onze informatie betaald is. Iedere bezoeker en klant van InvestInTrends is volledig zelf verantwoordelijk voor de resultaten van zijn beleggingsportefeuille en kan nooit voor welke schade of verlies dan ook InvestInTrends aansprakelijk stellen.

3.   InvestInTrends zal zijn best doen om de juiste informatie op InvestInTrends te plaatsen. InvestInTrends is op geen enkele manier aansprakelijk indien er toch fouten in de informatie staan. De verwachtingen en prognoses die op InvestInTrends staan zijn met zorg gemaakt maar hoeven zeker niet uit te komen en hiervoor is InvestInTrends niet aansprakelijk. Het kan voorkomen dat informatie op InvestInTrends inmiddels verouderd is doordat de markt constant in beweging is, hiervoor is InvestInTrends niet aansprakelijk. Alle informatie op InvestInTrends dient de bezoeker altijd nog zelf te controleren vanuit een andere bron.

4.   InvestInTrends is niet aansprakelijk voor schade indien haar website InvestInTrends of de e-mail service niet werkt of haperend werkt.

5.   InvestInTrends zal trachten dat de media als websites van InvestInTrends altijd bereikbaar zijn. Ondanks dat kan het door wat voor reden dan ook mogelijk zijn dat InvestInTrends tijdelijk niet bereikbaar is. InvestInTrends kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat doordat de websites van InvestInTrends niet bereikbaar zijn.

Artikel 7 Onrechtmatige toegang

1.   Een ieder die zich op onrechtmatige wijze toegang verschaft tot het openbare of betaalde deel van InvestInTrends of andere voor InvestInTrends benodigde apparatuur of software waaronder inbegrepen maar niet beperkend tot; het CMS, de server, de e-mailprovider en het afhandelen van betalingen, is aansprakelijk voor alle daaruit voortkomende schade inclusief de kosten van juridische bijstand.

Artikel 8 Merknamen

1.   Op de website InvestInTrends komen vele merknamen en bedrijfsnamen voor van brokers, aanbieders en uitgevers van financiële producten, bedrijven waarin belegt kan worden en productomschrijvingen van ETF’s en indextrackers. Deze merknamen en bedrijfsnamen horen niet toe aan InvestInTrends, nog heeft InvestInTrends met bedrijven waartoe deze merknamen en bedrijfsnamen behoren een samenwerking in welke vorm dan ook.

2.   De merknaam InvestInTrends zelf mag niet gebruikt worden door derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van InvestInTrends zelf.

Artikel 9 Cookies

1.   InvestInTrends kan gebruik maken van de mogelijkheid om te adverteren via onder andere dienstverleners als Google Adwords en Facebook. Hiervoor kunnen cookies geplaatst worden.

2.   Indien er voor InvestInTrends geadverteerd wordt en er hiervoor cookies geplaatst worden zal er een cookie melding plaatsvinden.

3.   Gegevens welke door cookies verzameld worden zijn voor InvestInTrends niet persoonlijk herleidbaar.

Artikel 10 Rechtsgeldigheid

1.   Indien 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of op welke manier dan ook hun rechtskracht verliezen dan blijven alle andere bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 11 Reikwijdte van deze algemene voorwaarden

1.   De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die de media van InvestInTrends bezoeken. Inbegrepen bezoekers die het gratis deel bezoeken en klanten en/of bezoekers die content uit het betaalde deel bezoeken.

2.   De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met InvestInTrends

3.   Het afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 12 Toepasselijk recht

1.   Zowel op overeenkomsten aangegaan met InvestInTrends, de website InvestInTrends alsmede deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

2.   De algemene voorwaarden zijn ter inzage bij het aangaan van een overeenkomst. Op verzoek kan InvestInTrends de algemene voorwaarden gratis toesturen. De algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op www.InvestInTrends.com/nl